Dataskydd

REGISTER ÖVER BEHANDLING ((EU) 2016/679) SNELLMANKONCERNENS DIREKTMARKNADSFÖRINGSREGISTER

1. Personuppgiftsansvarig 

Namn: Oy Snellman Ab
FO-nummer: 0181676-5
Adress: Granholmsvägen 1
Postnummer: 68600
Postanstalt: Jakobstad
Telefon: +358 6 7866111
E-post: tietosuoja@snellman.fi

2. Personuppgiftsbiträde

Företag: Oy Snellman Ab
Namn: Lena Holmberg
Telefon: +358 44 7966 381
E-post: tietosuoja@snellman.fi

3. Ändamål med behandlingen 

Syftet med detta register är att utnyttja registrerade personuppgifter när direktmarknadsföring används för att skicka information om Snellmankoncernens produkter till personen (kunden). Personuppgifter samlas in baserat på de uppgifter som kunden själv lämnar och i samband med telefonsamtal. Snellmankoncernen kan spela in telefonsamtal i syfte att förbättra sin kundbetjäning.

Oy Snellman Ab kan använda uppgifterna för att utveckla koncernens verksamhet, presentera produkter, förbättra produktsäkerheten samt för statistik.

4. Behandlingen av personuppgifter sker enligt i personuppgiftslagen fastställda ramar och kriterier.

Detta register över behandling innehåller uppgifter om vilka personuppgifter vi samlar in, enligt vilka principer vi behandlar dem samt vilka rättigheter kunden har att påverka behandlingen av sina uppgifter. Detta register över behandling gäller Oy Snellman Ab:s samtliga koncernbolag i Finland. Till koncernen hör följande bolag:

Oy Snellman Ab 0181676-5
Snellmanin Lihanjalostus Oy – Snellmans Köttförädling Ab 2212340-7
Snellmanin Kokkikartano Oy 1554059-5
Figen Oy 2126615-8

Snellmankoncernen behandlar personuppgifter om kunden på det sätt som framgår av detta register över behandling samt enligt gällande lagstiftning. Läs därför noga igenom detta dokument.

5. Grunderna för insamling och behandling av personuppgifter

Oy Snellman Ab eller dess ovan nämnda dotterbolag strävar efter att rikta sin marknadsföring till sådana målgrupper som gör att de produkter som koncernen dels säljer direkt till konsumenter, dels till butiker skulle bli mer kända. De insamlade personuppgifterna används för kommunikationen mellan kunden och bolagen i Oy Snellman Ab. Kommunikationen kan ske med nyhetsbrev, meddelanden som skickas per e-post eller andra elektroniska metoder som är avsedda för kommunikation.

6. Omfattning av uppgifterna 

Uppgifterna som registreras omfattar samtliga eller vissa av följande personuppgifter:
Kundens för- och efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

7. Lagringstid 

Personuppgifterna lagras endast så länge som de behövs för direktmarknadsföringen.

8. Informationskällor 

Personuppgifterna består endast av de uppgifter som erhållits av kunden.

9. Regelmässig överföring och överlämnande av uppgifter till länder utanför EU eller EES 

Oy Snellman Ab lämnar i regel inte ut uppgifter till parter utanför koncernen. Vissa av de externa tjänste- och programvaruleverantörer som företaget använder kan spara uppgifter i länder utanför EU eller EES.

10. Användning av kakor 

Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som sänds till användarens dator och sparas där. Kakor gör det möjligt för webbplatsadministratören att identifiera återkommande besökare på webbplatsen, underlätta inloggning på webbplatsen och sammanställa besöksdata. De ger oss respons som hjälper oss att hela tiden förbättra innehållet på webbplatsen. Kakorna skadar inte besökarens dator eller filer. Vi använder dem för att kunna erbjuda individualiserad information och service till våra kunder.

Användare som besöker vår webbplats och inte vill ge oss tillgång till ovan nämnda information, kan ställa in sin webbläsare så att den inte tillåter kakor. Detta sker oftast via webbläsarinställningarna.

Tänk ändå på att kakor kan behövas för att en del av webbsidorna och tjänsterna ska fungera rätt.

11. Skydd för uppgifterna 

Dina uppgifter lagras på våra egna eller vår serviceleverantörs servrar som är skyddade med lämpliga skyddsåtgärder. De elektroniska uppgifterna är skyddade med brandvägg, användar-id och lösenord.

Endast de anställda hos den personuppgiftsansvarige som behöver personuppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.

12. Automatiserat beslutsfattande 

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering, tillämpas inte inom Snellmankoncernen (artikel 22 i dataskyddsförordningen).

13. Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att få tillgång till de uppgifter som lagrats om hen. En undertecknad skriftlig begäran ska tillställas registerbiträdet antingen i elektroniskt format eller per post. Om vi inte absolut säkert kan identifiera den som registrerar sig, ska han eller hon personligen infinna sig på Oy Snellman Ab:s huvudkontor på ovan nämnda adress under öppettiden kl. 8.00–16.00. Den registrerade ska uppvisa giltig legitimation eller finskt körkort och lämna en skriftlig begäran om att få tillgång till sina uppgifter som finns hos ett eller flera bolag i Snellmankoncernen.

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter högst en gång om året utan kostnad. För varje ytterligare begäran som lämnas in under samma år tar vi ut en skälig avgift på hundra (100) euro, utom om vi anser att den registrerades begäran saknar grund, varvid vi underrättar den registrerade skriftligt om grunderna till avslaget.

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. Med stöd av artiklarna 18 och 21 i dataskyddsförordningen har den registrerade också rätt att begränsa behandling av personuppgifter och rätt att göra invändningar mot behandling.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av uppgifterna eller ge in ett klagomål om behandlingen av personuppgifterna till en tillsynsmyndighet.

Den registrerade har också rätt att förbjuda användning av personuppgifter för direkt marknadsföring.

14. Övrigt

Snellmankoncernen kan uppdatera detta register över behandling beroende på ändringar i verksamheten eller i lagstiftningen. Vi informerar om ändringar via vår webbplats.