Tietosuojakäytäntö

Snellman konsernin yleinen tietosuojakäytäntö

Tässä yleisessä tietosuojakäytännössä kuvataan, kuinka Snellman-konserni käsittelee
verkkopalveluidensa käyttäjien ja muiden Snellman-konserniin yhteydessä olevien henkilöiden
(”rekisteröity”) henkilötietoja, millä periaatteilla henkilötietoja käsitellään ja mitä oikeuksia
rekisteröidyllä on henkilötietojaan koskien.

Snellman-konserni käsittele henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön, hyvän tiedonhallinta- ja
tietojenkäsittelytavan, sovellettavan kansallisen tietosuojalain sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (EU
2016/697) mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojakäytännön huolellisesti.

1. Yleisrekisterinpitäjä 

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Snellman-konsernin yhtiöitä Suomessa, jotka toimivat
yhteisrekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietoja osana verkkopalveluitaan sekä
asiakaspalvelua. Yhteisrekisterinpitäjiä ovat seuraavat Snellman-konserniin kuuluvat yhtiöt:

a) Nimi: Oy Snellman Ab
Y-tunnus: 0181676-5
Osoite: Kuusisaarentie 1, 68600 Pietarsaari
Puhelinnumero: +358 6 7866111
Sähköpostiosoite: tietosuoja@snellman.fi

b) Nimi: Snellman Lihanjalostus Oy – Snellmans Köttförädling Ab
Y-tunnus: 2212340-7
Osoite: Kuusisaarentie 1, 68600 Pietarsaari
Puhelinnumero: +358 6 7866111

c) Nimi: Snellmanin Kokkikartano Oy
Y-tunnus: 1554059-5
Osoite: Jäspilänkatu 27, 04250 Kerava
Puhelinnumero: +358 6 7866111

d) Nimi: Figen Oy
Y-tunnus: 2126615-8
Osoite: Pykärintie 15, 62395 Petterinmäki
Puhelinnumero: +358 6 7866111

Osapuoli a) jäljempänä ”Emoyhtiö” ja osapuolet b) – d) jäljempänä ”Tytäryhtiöt”. Emoyhtiö ja Tytäryhtiöt jäljempänä yhdessä ”Snellman”.

2. Snellman konsernin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Yritys: Oy Snellman Ab
Nimi: Rose Lindell
Puhelinnumero: +358 40 680 9020
Sähköposti: tietosuoja@snellman.fi

3.Yhteisrekisterinpitäjien roolit henkilötietojen käsittelyssä

Emoyhtiö ja Tytäryhtiöt toimivat yhteisrekisterinpitäjinä toteuttaessaan henkilötietojen käsittelyä osana verkkopalveluitaan ja asiakaspalvelua. Emoyhtiö huolehtii verkkopalveluissa ja
asiakaspalvelussa noudatettavista yleisistä linjauksista ja periaatteista ja valvoo verkkosivustojen toimintaa. Emoyhtiö vastaa siitä, että Snellmanin toteuttama henkilötietojen käsittely vastaa tietosuojalainsäädäntöä sekä Snellmanin yleisiä tietosuojaohjeistuksia.

Tytäryhtiöt vastaavat henkilötietojen käsittelystä omien toimintojensa ja tuotteidensa sekä
palveluidensa kehittämiseksi ja markkinoimiseksi.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Snellman käsittelee henkilötietoja tuoteturvallisuuden ja -tyytyväisyyden parantamiseksi sekä liiketoiminnan kehittämiseksi. Tämä pitää sisällään asiakaspalautteen ja mahdollisten
reklamaatioiden keräämisen ja niihin vastaamisen. Käsittely perustuu Snellmanin oikeutettuun etuun, joka perustuu Snellmanin ja rekisteröidyn asialliseen yheyteen rekisteröidyn hankkiessa Snellmanin tuottamia tuotteita tai ollessa kiinnostunut tai muuten asioidessaan Snellmanin kanssa.

Snellman käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin rekisteröidyn tilatessa Snellmanin uutiskirjeen tai muuta markkinointimateriaalia. Suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, kun markkinoinnin kohteena on kuluttaja. Yhteisölle (esimerkiksi vähittäistavarakaupoille) voimme toteuttaa suoramarkkinointia, mikäli yhteisö ei ole tätä erikseen kieltänyt.

Voimme lisäksi kerätä rekisteröidyn suostumuksen perusteella Snellmanin verkkopalveluissa henkilötietoja siitä, miten rekisteröity käyttää verkkopalveluita. Evästeiden käytöstä tarkemmin jäljempänä kohdassa 10.

5. Rekisterin tietosisältö

Snellman käsittelee rekisteröidystä ainoastaan kunkin käsittelyn kannalta tarpeellisia ja olennaisia
henkilötietoja. Snellman käsittelee esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Yksilöinti- ja yhteystiedot: rekisteröidyn etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja
  puhelinnumero.
 • Palautteet ja reklamaatiot: tiedot rekisteröidyn antamasta palautteesta sekä
  reklamaatioista sekä mahdolliset kuvaliitteet
 • Rekisteröidyn antamat suostumukset: suoramarkkinointisuostumus- kielto ja
  evästesuostumus- tai -kielto
 • Evästeiden keräämät tiedot: IP-osoite, päätelaite, käyttöjärjestelmä, selaintyyppi,
  kellonaika, verkko-osoite, mistä osoitteesta tai palvelimelta rekisteröity on tullut sivustolle,
  sivustolla vietetty aika, kieliasetukset

6. Tietojen säilytysaika

Snellman käsittelee henkilötietoja vain niin kauan, kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitukseen nähden ja vain vaadittavassa laajuudessa.

Henkilötietoja säilytetään seuraavasti:
a) Asiakaspalautteet ja reklamaatiot ja niiden johdosta käsitellyt henkilötiedot poistetaan 12 kuukauden palautteen tai reklamaation toimittamisesta, mikäli asia ei ole vireillä tai muulla
tavoin vaadi jatkoselvitystä.
b) Suoramarkkinointitietoja käsitellään, kunnes rekisteröity haluaa peruuttaa tilauksen.
c) Henkilötietoja voidaan säilyttää Snellmanin oikeutetun edun perusteella niin kauan kuin se on tarpeen oikeutetun edun suojaamiseksi. Säilytysajat perustuvat tällöin vireillä olevan
viranomais- tai muun oikeusprosessin kestoon sekä lainsäädännöstä ilmeneviin kanne- ja
vanhentumisaikoihin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Snellman kerää henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyltä itseltään tämän asioidessa Snellmanin verkkopalveluissa (verkkosivujen lomakkeet) tai muun asioinnin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelut saatetaan nauhoittaa asiakaspalvelun parantamiseksi.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset tietojenluovutukset

Rekisteröidyn henkilötietoja käsittelee ne Snellmanin henkilöstöön kuuluvat henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan siirtää Snellmanin sisällä oikeutetun edun perusteella.

Snellman voi tietyissä tilanteissa luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Snellman voi käyttää esimerkiksi henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Snellmanin puolesta ja lukuun. Näissä tilanteissa huolehdimme asianmukaisesti, että henkilötietojen käsittely tapahtuu Snellmanin tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja palveluntarjoajien kanssa sovittujen sopimusten mukaisesti.

Snellman voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen liiketoimintakaupan tai yrityskaupan yhteydessä.

9. Henkilötietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti EU/ETA-alueen sisällä. Voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueiden ulkopuolelle silloin, kun Snellmanin käyttämä ulkopuolinen palveluntarjoaja toimii kokonaan tai osittain näiden alueiden ulkopuolella. Näissä tapauksissa varmistamme aina siirtojen lainmukaisuuden noudattamalla EU:n -komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja varmistamalla, että kolmannessa maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Huomioikaa, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Meillä on oikeus tallentaa evästeitä laitteellesi, jos se on sivuston toiminnan kannalta ehdoton. Pyydämme aina suostumuksesi muiden kuin välttämättömien evästeiden käytölle. Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

11. Rekisterin suojaus 

Tietojasi säilytetään Snellmanin omilla tai palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on suojattu palomuurilla sekä käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin, käyttöoikeuksin ja salasanoin. Snellmanin keräämät ja käsittelemät henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja tietojen käyttöoikeus on vain niillä Snellmanin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä kuten profilointia (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua sekä vaatia niiden täydentämistä. Rekisteröity voi vaatia henkilötietojensa poistamista EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisissa tilanteissa sekä vaatia tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle koska tahansa. Rekisteröidyllä on mahdollisuus peruuttaa suoramarkkinointiin antamansa suostumus kunkin suoramarkkinointiviestin yhteydessä.

Rekisteröityä pyydetään toimittamaan rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt sähköpostitse Snellmanin tietosuojavastaavalle (tietosuoja@snellman.fi).

Mikäli rekisteröity katsoo, että Snellmanin toteuttama henkilötietojen käsittely rikkoo EU:n tietosuojaasetusta tai muita tietosuojaa koskevia säännöksiä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu).

14. Muuta

Snellman saattaa tehdä päivityksiä näihin tietosuojakäytäntöihin toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.